نگاه به محیط با دید مجازی
معماری عکاسی فیلم انیمیشن
مصاحبه با روزنامه همشهری
مصاحبه من با روزنامه همشهری(ویژه نامه استانی) در شماره 6293 یکشنبه پانزدهم تیر ماه 1393 به چاپ رسیده 

مصاحبه با روزنامه همشهری


[ عکاسی ]
+